Sprzedane
Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf
search
  • Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf
  • Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf
  • Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf
  • Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf
  • Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf
  • Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf
Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf

Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf

Kolekcjonerska, klasycystyczna filiżanka, Gdańsk, lata 1829 - 1833

0,00 zł

Masz pytanie? Napisz do nas
Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf

Muzealne srebro , Gdańsk / Carl Stumpf

 

Kolekcjonerska, muzealna filiżanka wykonana ze srebra w latach 1829 - 1833 w gdańskiej pracowni złotniczej Carla Stumpfa. Srebro w stylu klasycystycznym, złocone zarówno na spodku, jak i wewnątrz filiżanki. Na rancie widoczny imienny znak warsztatowy złotnika w formie wpisanego w prostokąt nazwiska STUMPF, cecha miejska miasta Gdańsk z literą "R", datującą srebro na lata 1829 - 1833. Filiżanka jest duża, srebro grubościenne; wysokość filiżanki 10,5 cm, średnica spodka 14 cm, waga 240 gram. Stan zachowania doskonały, mikro ryski zgodne z wiekiem, naturalna patyna czasu. Poniżej ciekawy artykuł z odbytej niedawno wystawy w Muzeum Gdańska " „Sre­bra od poko­leń. Gdań­scy złot­nicy Stump­fo­wie 1804-1945”

https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia/szczegoly/news/srebra-od-pokolen/

"Wystawa „Sre­bra od poko­leń. Gdań­scy złot­nicy Stump­fo­wie 1804-1945” to pierw­sza próba uka­za­nia feno­menu twór­czo­ści kilku poko­leń twór­ców gdań­skiego złot­nic­twa, od Carla Stumpfa, wła­ści­ciela pierw­szego rodzin­nego warsz­tatu otwar­tego w 1804 r., do zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej, gdy potom­ko­wie Eri­cha Alberta Mor­tiza Stumpfa zawie­sili dzia­łal­ność sklepu przy ulicy Dłu­giej, a następ­nie opu­ścili Gdańsk. 

"Sre­bra Stump­fów tra­fiały na dwory ówcze­snej Europy: do Wied­nia, Kopen­hagi, Lon­dynu, Peters­burga, a nowa­tor­skie wyroby bursz­ty­nowe zdo­by­wały nagrody na naj­waż­niej­szych świa­to­wych wysta­wach – w Gan­da­wie, Tury­nie, Malmö. Firma miała także oka­zję kon­ser­wo­wać wypo­sa­że­nie Bursz­ty­no­wej Kom­naty, bić gdań­skie monety i medale, a lokalne wła­dze powie­rzały jej naj­bar­dziej pre­sti­żowe zle­ce­nia"